โครงการอื่นๆโดยอาสาสมัคร

1. โครงการรักเพื่อเอเชีย

เป้าหมาย

 • ส่งเสริมงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 • ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน เด็กกำพร้าและเด็ก
 • ยากจน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา
 • ส่งเสริมการศึกษาผ่านโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอน
 • ส่งเสริมการแปล การพิมพ์และสื่อมีเดียทุกประเภท
 • ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือ ผู้อพยพลี้ภัยและต่อต้านการค้ามนุษย์
 • ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ติดยาเสพติด
 • เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือกันของสังคมโลก และดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

2. โครงการประสานงานโครงการของมูลนิธิและต่างประเทศ

เป้าหมาย

 • เพื่อเยี่ยมเยียนโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ
 • เพื่อบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ
 • เพื่อบันทึกภาพวีดีทัศน์และนำเสนอต่อผู้สนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ
 • เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือกันของสังคมโลก และดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

3. โครงการบ้านชารอน

เป้าหมาย

 • เข้าช่วยเหลือชุมชนยากไร้ แบ่งปันความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ โดยมีนักเรียนและชาวบ้านผู้ยากไร้

4. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้

เป้าหมาย

 • เพื่อช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในพื้นที่ยากไร้
 • แบ่งปันความรู้และให้ความช่วยเหลือในขั้นพื้นฐาน
 • พัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพแก่ชุมชน

5. โครงการผลิตสื่อมีเดีย

เป้าหมาย

 • เพื่อสร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิคและแอนนิเมชั่น
 • เพื่อช่วยเหลืองานผลิตสื่อของมูลนิธิทุกประเภท
 • เพื่อนำเสนอความต้องการของชุมชนหรือบุคคลในชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ