พันธกิจมีเดียและการผลิตสื่อ

สื่อมีเดียมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้่ การผลิตสื่อที่ดี มีคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ดีงาม มูลนิธิรักเพื่อเอเชียจึงตั้งทีมมีเดียขึ้นเพื่อสร้างสรรค์สื่อดีๆสู่สังคมไทย