พันธกิจส่งเสริมสุขภาพและช่วยเหลือชุมชน

จากสถานการณ์การติดต่อของไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด 19) ทำให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตในทุกระดับ ไม่ว่าระดับชุมชนหรือระดับประเทศ มูลนิธิรักเพื่อเอเชียได้ติดต่อประสานงานกับชุมชนพื้นที่ต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประสบภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางมูลนิธิมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งช่วยเหลือแบ่งเบาปัญหาให้แก่พี่น้องชาวไทยแม้อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ก็ตาม แต่ก็ยังคงจะสานต่อความมุ่งมั่นเพื่อช่วยแบ่งเบาและให้ความช่วยเหลือให้มากยิ่งๆขึ้นในโอกาสต่อไป

ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 รับมอบโดยนายกองค์การบริหารส่วน
      ตำบลสบเปิง และตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19
ผ่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
มอบของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง
    ณ บ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
มอบอาหารและเสื้อผ้าให้กับพี่น้อง
ลาหู่ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านปางมะเสา
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
มอบขนมและนมให้กับเด็กๆบ้านปางมะเสา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 ร่วมจัดกิจกรรมกับน้องๆ
ศูนย์สงเคราะห์เด็ก บ้านเด็กเอเชีย 
ณ มูลนิธิบ้านบ้านเด็กเอเชีย
ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทีมงานร่วมซ่อมแซม
และเปลี่ยนหลังคาให้กับบ้านผู้พิการ ณ ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่