ติดต่อ

สำนักงานใหญ่มูลนิธิรักเพื่อเอเชีย (เชียงใหม่)

70 หมู่ 5, ต.สบเปิง
อ.แม่แตง, จ.เชียงใหม่
50330 ประเทศไทย

โทร 052-000-580

สำนักงานสาขาสบเมย (แม่ฮ่องสอน)
524 ม. 1 ต.แม่สวด
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110