เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิรักเพื่อเอเชียโดยคณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งมีความตั้งใจที่จะร่วมกันดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคม ทั้งในด้านการประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้าถึง ช่วยเหลือและพัฒนาคนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุก เพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมให้บังเกิดผลที่ดี อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต อบรมเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน เด็กกําพร้าและเด็กยากจน โดยไม่จํากัดเชื้อชาติ ศาสนา ส่งเสริมการศึกษาผ่านโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการแปล การพิมพ์และสื่อมีเดียทุกประเภท ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยและต่อต้านการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ติดยาเสพติด เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือกันของสังคมโลก ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อแบ่งปันความรักสู่ชาวไทยและชนชาติอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย เพื่อช่วยเหลือพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมเป็นสื่อกลางของสังคมโลกและ ดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลหรือหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 1. เพื่อส่งเสริมงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 2. เพื่อช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน เด็กกำพร้าและเด็กยากจน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา
 3. ส่งเสริมการศึกษาผ่านโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอน
 4. ส่งเสริมการแปล การพิมพ์และสื่อมีเดียทุกประเภท
 5. ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยและต่อต้านการค้ามนุษย์
 6. ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ติดยาเสพติด
 7. เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือกันของสังคมโลก ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
 8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เป้าหมายของการดำเนินงาน

 • ผู้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
 • ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติด(ทุกเพศทุกวัย)ในชุมชนได้รับโอกาสและสามารถพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 • มีส่วนช่วยเหลือด้านพื้นฐานแก่ชุมชนในสถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤติต่างๆจากภัยธรรมชาติรวมถึงมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งการค้ามนุษย์
 • มีส่วนในการช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
 • จัดพิมพ์งานแปลเพื่อเผยแพร่หนังสือที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 • ผลิตสื่อมีเดียทุกประเภทเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น
 • เป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือให้แก่องค์กรทุกภาคส่วนโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิรักเพื่อเอเชีย

 1. นายโจนาธาน ดเวน วูด กรรมการ/ประธาน
 2. นายฮาร์วีย์ ยูจีน สเท็ค (รักษาการ) กรรมการ/รองประธาน
 3. นางสาววนิดา เราเท่า กรรมการ
 4. นางสาวบุปผา สิขรินทร์ภักดีกุล กรรมการ
 5. นางสาวเกวลี ทิยาธิรา กรรมการ/เหรัญญิก
 6. นายสิทธิศักดิ์ ทิยาธิรา กรรมการ/เลขาธิการ