ที่เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

1. เพื่อส่งเสริมงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
2. เพื่อช่วยเหลือพัฒนาชุมชน และเด็กกำพร้า โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา
3. ส่งเสริมการศึกษาผ่านโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรม
4. ส่งเสริมการแปลและการพิมพ์
5. ผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการศึกษาและความเชื่อด้านคริสตศาสนา
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
7. เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือกันของสังคมโลก และดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

มีบทความนี้เป็นภาษา: อังกฤษ

Sharing Love Through Health, Education, and Media